This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Koncept

Skräddarsyr äldreboenden efter användarnas önskemål

Som fastighetsutvecklare skapar vi äldreboenden skräddarsydda för både slutanvändare och vårdoperatörer. Vårt koncept är ett resultat av forskning om välmående i hemmet, fokusgrupper och lång erfarenhet från vårdoperatörssidan och fastighetsutveckling. Detta för att kunna integrera så många utav användarnas önskemål som möjligt i den färdiga produkten.

Vård- och omsorgsboendet ska karaktäriseras av en hög grad natur och grönska som för tankarna till ett hem och inte en vårdplats. Ett stort fokus i utvecklingen av äldreboendet läggs vid att utforma en byggnad som främjar gemenskap och social interaktion mellan boende och personal på daglig basis, samt för de närstående som alltid är välkomna på besök. Det gör vi genom att ha integrerade gemensamhetsutrymmen, öppna knutpunkter dit planlösningen leder de boende samt uppvärmda trädgårdar som kan nyttjas under såväl vinter som sommar.

Vi skapar inspirerande äldreboenden med den senaste tekniken och hållbara material i ett led att skapa en effektiv fastighet ur ett driftperspektiv och som dessutom erbjuder stora möjligheter till flexibilitet. Genom detta kan vi minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten, och få ett behagligt inomhusklimat som passivt justeras för att möta både de boendes och personalens behov.

Flexibla utbildningsfastigheter
för alla

Utbildningsfastigheter är för oss ett samlingsnamn på förskola, grundskola, gymnasieskola och lokaler för vuxenutbildning.

För oss är det viktigt med:
• Hållbarhetsfokus – Altura ska vara koldioxidneutrala 2028 och klara klimatmålen i stort.
• Värdeskapande ytor – En smart planlösning och en hållbar huskropp som är skräddarsydd
efter kundens behov.
• Långsiktighet och samarbete – Vi ser långsiktigt på investeringar i samhällsfastigheter och utvecklar alltid fastigheterna med kundens behov i fokus för en bra arbetsmiljö och trygga ytor.

För en förskola är det viktigt att lokalernas utformning ger en möjlighet att bedriva en väl fungerande pedagogisk verksamhet samtidigt som det ska vara en trygg plats för barnen. Även om det är många barn på en större förskola ska detta inte upplevas utav de som är verksamma i lokalerna. Det får inte finnas några genomgångsrum och det ska finnas flera kapprum som exempel på att dela upp byggnaden. Det ska dock vara enkelt för personalen att ta sig igenom hela byggnaden och att omforma verksamheten under dagen. Stor vikt läggs på den pedagogiska utemiljön som ska stimulera barnen över tid och över årstiderna. Exempel på detta kan vara att jobba med naturmarken där barnen får arbeta med sin fantasi så långt det är möjligt. Ett annat är att odla på sommaren.

En grundskolebyggnad när den är som bäst ska över tid kunna vara både en förskola för ett barn som är ett år samt vara en bra pedagogisk lokal för en elev i årskurs 9. Flexibiliteten att fungera som utbildningslokal över tid är alltså en viktig aspekt för att vara en hållbar byggnad. I områden med hög bostadsproduktion där familjebildare flyttar in tenderar andelen förskolebarn vara hög i början medan skolbarnen ökar när åren går och familjerna bor kvar. Lokalerna ska var utformade så att klasstorlekarna kan variera över tid och det ska vara möjligt att följa lektionerna på distans för de äldre barnen om det behövs i perioder av olika skäl. Utemiljön är viktig för att stimulera rörelse. Självklart för de yngre eleverna men även för de äldre eleverna är det viktigt att kunna locka med en utemiljö som inspirerar till rörelse och som är inkluderande.

Gymnasieskolor vill vi gärna bygga med ett Campus-tänk där vi har så stor programbredd som möjligt. Vi ser gymnasieskolan utöver sitt pedagogiska uppdrag, också som en viktig social arena. I en tid där många gymnasieskolor har nischad inriktning är det viktigt att få dessa olika gymnasieskolor att fysiskt vara nära varandra och dessutom skapa gemensamma lokaler för att elever med olika intressen träffas och skapar en förståelse och nyfikenhet inför varandra. I ett Campus så samsas gärna lokaler för yrkeshögskola och även annan form av vuxenutbildning.